Vận chuyển đường biển

Glotrans có thể xử lý tất cả các yêu cầu về vận chuyển đường biển của quý khách. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách giải pháp toàn diện về vận tải và phân phối trên toàn thế giới. Chúng tôi có các lựa chọn về những tuyến trực tiếp hoặc chuyển tải.

Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

  •  Nhận  hàng,  đóng gói và bao bì
  •  Vận chuyển hàng lẻ, hàng nguyên cont và mọi loại hàng
  •  Dịch vụ từ cửa tới cửa
  •  Làm hàng tại cảng và vận chuyển nội địa
  • Các loại hàng dự án
  •  Các dịch vụ trên toàn thế giới
  •  Hàng thường và hàng mau hỏng
  •  Những dịch vụ của nhà thầu vận chuyển hàng lẻ, hàng nguy hiểm
  •  Ủy thác thư tín dụng
  •  Lưu kho ngắn hạn và dài hạn